English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
נחשיית החי פארק בקרית מוצקין < גלריות < זוחלים ועוד
נחשיית החי פארק בקרית מוצקין

בנחשיה ניתן למצוא מבחר גדול של נחשי ישראל (ארסיים ולא ארסיים) וגם מגוון של נחשים מחו"ל.

 

אפעה מגוון.