English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
אוסף החיות הפרטי שלי < גלריות < זוחלים ועוד
אוסף החיות הפרטי שלי

האוסף שלי מורכב בעיקר מחנקים שונים אך יש לי גם כמה זעמנים ושממיות.

לטאות  
זעמנים  
בואות  
פיתונים