English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
נחשים (Ophidia) < זוחלי ישראל < זוחלים ועוד
נחשים (Ophidia)

נחש צפע (ארסי) וזעמן מטבעות (לא ארסי) זה לצד זה לצורך השוואה.

הצפע הוא הימני בתמונה.

זעמן המטבעות ארוך במעט מהצפע אך עם זאת מבנה גופו צר מזה של הצפע.

לצפע יש דוגמאת זיגזג לאורך הגב שלפעמים נקטעת וברובה אינה סימטרית בעוד לזעמן המטבעות יש דוגמא של עיגולים או צלבים שמסודרים על גבו בצורה סימטרית.

נחשים לא ארסיים  
נחשים ארסיים  
נחשים תת ארסיים